II 5/JG5

Gruppenkommandeure:

Major Hennig Strümpell, Januar 1942 – April 1942

Hauptmann Horst Carganico, April 1942 – 26.3 1944

Hauptmann Theo Weissenberger, 26.3 1944 – 3.6 1944

Oberleutnant Hans Tetzner, 4.6 1944 – 19.7 1944

Oberstleutant Franz Wienhusen, 1.9 1944 – Oktober 1944

Hauptmann Herbert Treppe, Februar 1945 – Mai 1945